ATENA Shaggy Sun „Sara” – Berlin

AMIGO Shaggy Sun – Opole

ANDORA Shaggy Sun – Pecna

ARES Shaggy Sun „Leo” – Płock

ABRA Shaggy Sun „Fado” – Wrocław

ADONIS Shaggy Sun – Bytom